ประกาศสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ธราพงษ์ วิทิตศานต์ รองอธิการบดี และคณะผู้บริหาร พร้อมทั้งทีมงาน เข้าร่วมพิธีรับมอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ด้านระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management System: ISMS)

   

   

   

   

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านการรับมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013

  เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2559 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 ด้านระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management System-ISMS)
   
  ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันเกิดจากความความมุ่งมั่น และวิสัยทัศน์ของผู้บริหารในการยกระดับการบริหารจัดการและธรรมาภิบาลที่ดีด้านสารสนเทศ เพื่อมุ่งสู่การเป็น Digital University และเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกต่อไป
   
  ทั้งนี้ ISO/IEC 27001:2013 เป็นมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก ที่จะช่วยสนับสนุนให้การดำเนินงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ลดความเสี่ยงจากภัยคุกคาม รวมทั้งช่วยให้ระบบสารสนเทศอยู่ภายใต้การกำกับดูแลและบริหารจัดการที่ดี และมีประสิทธิภาพ
   
  ขอบเขตการรับรอง ISO/IEC 27001:2013 ของ สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นั้นครอบคลุม ศูนย์ข้อมูล (Data Center) ทั้ง 2 แห่ง ได้แก่ อาคารจามจุรี 9 และ อาคารมหิตลาธิเบศร ซึ่งประกอบด้วยความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพและสภาพแวดล้อม, ระบบบริหารจัดการเครือข่ายและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย รวมทั้งระบบบริหารจัดการสำหรับการให้บริการรับฝากเครื่องแม่ข่าย (Co-Location Service) ที่มีความมั่นคงปลอดภัยและได้มาตรฐาน

   

ข่าว

Subscribe to ข่าว