ประกาศสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ธราพงษ์ วิทิตศานต์ รองอธิการบดี และคณะผู้บริหาร พร้อมทั้งทีมงาน เข้าร่วมพิธีรับมอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ด้านระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management System: ISMS)

     

     

     

     

ประกาศแจ้งเตือนและสาระน่ารู้เรื่องความปลอดภัย

ข่าว

Subscribe to ข่าว