Jump to Navigation

ประกาศทางสำนักงานฯ

  • เนื่องด้วยสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศได้พบว่ามีการใช้งาน บิตทอร์เรนต์(bittorrent) และโซฟคาสท์(sopcast)  ซึ่งเป็นโปรแกรมการใช้งานแบบ เพียร์ทูเพียร์(p2p)  ในปริมาณแบนวิดท์ที่สูง กระทบต่อการใช้งานเครือข่ายในด้านการเรียนการสอนและการวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงมีความจำเป็นต้องปิดการใช้งานโปรแกรมดังกล่าว โดยจะเริ่มดำเนินการในวันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2557
     
    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานของท่าน
     
    สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าว

Subscribe to ข่าว


Main menu 2